جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود، نیمسال اول

۱۰ / خرداد

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ سالن اجتماعات دانشگاه بجنورد